آدرس: تهران پارس - خ 174 شرقی - کوچه شهید فهیم مظفر -پلاک 42 - واحد 1 تلفن: 021-77721882 فکس: 021-77721995 ایمیل: faraz_omran@yahoo.com   info@farazomaran.com

مدیریت رزومه ها
دکتر فیروز بهادری

بسمـه تعـالي


نام و نام خانوادگي: فيروز بهادري خسروشاهي
سوابق تحصيلي:
مدرك عنوان مدرك دانشگاه شهر سال فارغ التحصيلي
كارشناسي مهندسي آبياري تبريز تبريز 1352
كارشناسي ارشد مهندسي منابع آب كانزاس آمريكا  لارنس 1358
دكترا مهندسي عمران( آب) امير كبير تهران 1384

بخشي از سوابق انجام پروژه ها:
 مهندسي رودخانه،مهار سيلاب، فرسايش و رسوب، تعيين حد حريم وبستر، برداشت مصالح و ...
رديف عنوان پروژه   نام شركت
        
1 ساماندهي و مهار سيلاب و تثبيت رودخانه جلاير       سازه پردازي
2 ساماندهي و ارايه طرح حفاظت سواحل رودخانه بهمنشير       سازه پردازي
3 امكان يابي كشتيراني در كارون  (خرمشهر تا اهواز)       سازه پردازي
4 ارزيابي ساماندهي زنجانرود و ارايه طرح  حفاظت       سازه پردازي
5 پيش بيني پديده رسوبگذاري در محدودة لاك كشتيراني  بهمنشير و ارايه برنامه لايروبي دوره اي       سازه پردازي
6 طرح حفاظت ساحل كارون در محل تصفيه خانه  يادواره امام بالادست اهواز       سازه پردازي
7 مطالعه بيلان رسوب رودخانه هاي دز و كارون       سازه پردازي
8 ساماندهي و مهار سيلاب وتثبيت رودخانه شاهرود       سازه پردازي
9 تعيين حد حريم و بستر رودخانه شاهرود و شعبات آن       سازه پردازي
10 تعيين پتانسيل منابع آب و رسوب در سرشاخه هاي زاينده رود، تلخه رود و ... براي پروژه هاي برق آبي       سازه پردازي
11 ساماندهي، مهار سيلاب، تعيين حد بستر و تثبيت هليل رود       سازه پردازي
12 ساماندهي و مهار سيلاب و  ديواره سازي رودخانه قمرود       سازه پردازي
13 ساماندهي، مهارسيلاب و كنترل فرسايش رودخانه ماسوله       سازه پردازي
14 تعيين حد بستر و حريم رودخانه كرج و سرشاخه هاي آن       سازه پردازي
15 تعيي محل هاي مناسب برداشت شن وماسه در بازه گتوند رودخانه كارون و ارايه طرح حفاظت       سازه پردازي
16 مهار سيلاب و فرسايش و طرح انحراف مسير رودخانه دره گپ و حفاظت ناحيه مصب       سازه پردازي
17 مهار سيلاب و رسوب مسيل هاي منتهي به بندر گناوه ، بندر ديلم، و بندر جاسك       سازه پردازي
18 تعيين سيلاب طراحي و رسوب در ساختگاه سد رودبار لرستان – رودخانه بختياري       قدس نيرو
19 تعيين سيلاب طراحي و رسوب در ساختگاه سد ونيار تلخه رود       قدس نيرو
20 ساماندهي ، تثبيت مسير و تعيين حد بستر و منابع شن و ماسه رودخانه كلنجين، خررود  از شعبات رود شور       آب آرا  سازه
21 تعيين حد بستر و حريم رودخانه كردان و سر شاخه ها       آب ارا سازه
22 تعيين رسوب ورودي به مخزن سد كارون 3       ره شهر
23 تعيين پتانسيل آب و رسوب در  حوضه  رودخانه گنجانچم       آب فن


سوابق تدريس:

  1- هيدرولوژي مهندسي  2- هيدرولوژي پيشرفته      3  -  مكانيك سيالات       4- هيدروليك        5   -فرسايش وحمل رسوب      6  - آمار در هيدرولوژي    7- مدل هاي رياضي در  هيدرولوژي  7- برداشت مصالح رودخانه اي (كارگا ه هاي آموزشي)


تاليفات و تحقيقات:    

الف – كارهاي تحقيقاتي وتاليفات:

1- مدلسازي رفتار هيدرولوژيك وپيش بيني جريان رودخانه اي‘ مطالعه موردي بر روي رودخانه بلاك ورميليون از شعبات رودخانه مي سي سي پي ‘  1358 .

2- بر رسي سيل خيزي رودخانه جاجرودوتعيين هيدروگراف واحدحوضه با استفاده از رگبارهاي همزمان‘ 1365.

3- بر رسي فرايند انتقال رسوب در رودخانه جاجرود و انباشتگي آن در مخزن سد لتيان‘ 1368.

4- بر رسي مكانيزم فرسايش و انتقال رسوب و نحوه انباشت آن در مخزن سد‘ پايان نامه كارشناسي ارشد‘ مطالعه موردي ‘1372.

5- تعيين آورد رسوب با استفاده از معادلات انتقال و مقايسه آن با  نتايج هيدروگرافي  مخزن ‘ پايان نامه كارشناسي ارشد‘ مطالعه موردي بر روي رودخانه كرج و مخزن سد امير كبير‘ 1373.

6- پيش بيني آورد رسوب رودخانه با استفاده از معادلات انتقال     وتعيين نرخ رسوبگذاري در مخزن‘ پايان نامه كارشناسي ارشد‘ مطالعه موردي بر روي رودخانه اهرچاي‘ 1373.

  7 - شبيه سازي رسوبگذاري در مخزن با استفاده از GSTARS-2 ‘ مطالعه موردي بر روي مخزن سد درودزن‘1379.

8- تعيين رواناب سطحي ومقدار سيلاب در حوضه هاي شهري و   رونديابي آن در شبكه زهكشي‘ مطالعه موردي با استفاده ازمدل SWMM  ‘ پايان نامه كارشناسي ارشد‘1381.

9-  تعيين سيلاب طراحي و رونديابي آن در مخزن سد براي سناريوهاي   كنترل سيلاب در پايين دست ‘مطالعه موردي با استفاده از مدل HEC-5   بر روي سد دز ‘ پايان نامه كارشناسي ارشد‘1382.

10-  تعيين فرسايش ورسوبگذاري در محدوده آبشكن ها ‘نشريه استانداردصنعت آب كشور‘ وزارت نيرو،فيروز بهادري و همكاران‘1380.

11- ضوابط برداشت شن و ماسه از رودخانه ها‘نشريه دفتر مهندسي رودخانه ها و            كنترل سيلاب،وزارت نيرو‘ فيروز بهادري‘1379.

12-  تعيين فرسايش در پايه هاي پل‘ نشريه استاندارد صنعت آب كشور‘وزارت نيرو،
فيروز بهادري و همكاران ‘1381.

13-  بر رسي بارش هاي استثنايي وتعيين منحني هاي DAD  جهت بر آورد سيلاب هاي طراحي با استفاده از GIS –پايان نامه كارشناسي ارشد  1384 .

14- استفاده تلفيقي از RS ‌‍،GIS ومدل هايHEC-HMS و HEC-5 در   تبديل بارش به رواناب و رونديابي هيدروگراف سيلاب حاصله در مخزن سد – پايان نامه كارشناسي ارشد ، 1384.

15- پيش بيني  رسوبگذاري در مخزن سد با استفاده از مدل شبه دو بعدي وتعيين عمر مفيد مخزن- طرح تحقيقاتي – در حال انجام.

16- بر رسي مكانيزم وميزان رسوب ورودي به آبگير ها در سدهاي انحرافي بااستفاده از مدل رياضي – پايان نامه كار شناسي ارشد-1385 .

17- مشخصه هاي   پهنــــه بنـــدي سيلاب  در حوضه هاي آبريز بزرگ مناطق خشك و نيمه خشك (رودخانه  هليل رود) با استفاده از مدل رياضي ونرم افزار هاي GIS– پايــان نامــه كار شناسي ارشد-1386 .

18-  پهـنــه بـنــدي رسوبــدهي ويــژه  در حوضه هاي آبريز بزرگ (كارون و دز) و تاثير پذيري آن از سدهاي مخزني - استفاده از مدل رياضي ونرم افزار هاي GIS– پايــان نامـه كار شناسي ارشد-1386 .

19-  پهنــه بنــــدي آبـدهي ويـــژه  در حوضه هاي آبريز بزرگ (كارون و دز) و تاثير پذيري آن از سدهاي مخزني – استفـاده از مدل رياضي ونرم افزار هاي GIS– پايـان نامـه كار شناسي ارشد-1386 .


ب : مقالات

1- تعيين سيلاب رودخانه ها با استفاده ازمدل هيدروگراف واحد‘ مطالعه موردي در رودخانه جاجرود‘ اولين كنفرانس هيدرولوژي ايران ‘تهران 1368.

2- تعيين سيل طراحي در شرايط كمبود اطلا عاتي ‘ مطالعه موردي در سد چم گردلان رودخانه گنجانچم ‘مجله عمران شريف‘ 1373

    
3- ملاحظات هيدروليكي در ساماندهي رودخانه ها ‘ مطالعه موردي در رودخانه زنجانرود‘ سومين سمينار مهندسي رودخانه‘ اهواز 1374.
  
4-  روشهاي تثبيت بستر وسواحل رودخانه هاي كوهستاني ‘مطالعه موردي در رودخانه جلاير ‘چهارمين سمينار مهندسي رودخانه‘اهواز 1376.

  5- Sediment Transport in Mountain Streams ,  Lussan ,Swiss    3rd Int. Sym. of  IAHR .

6-  مباني طراحي در كنترل فرسايش رودخانه ها ‘اولين كارگاه آموزشي –تخصصي  انجمن هيدروليك ايران‘ تهران 1374.

7-  روشهاي مهار فرسايش در ساماندهي  رودخانه ها ‘اولين كارگاه آموزشي –تخصصي  انجمن هيدروليك ايران‘ تهران 1374.
 
8-  مباني ومطالعات تخصصي در طرهاي كنترل سيلاب‘ دومين كارگاه آموزشي – تخصصي انجمن هيدروليك ايران‘ تهران 1376.

9- روشهاي بهسازي واصلاح مسير با هدف كنترل سيلاب،- دومين كارگاه آموزشي – تخصصي انجمن هيدروليك ايران‘ تهران 1376.

10-  بر رسي نسبت بار بستر به بار معلق در رودخانه هاي كشور وتعيين عمر مفيد مخازن سدها‘ سمينار فرسايش ورسوب ‘ شهرستان نور‘1376.

11 – بررسي فرسايش و رسوبگذاري در شرايط جزر ومدي با مواد بستري چسبنده‘رودخانه اروند رود‘ بندر صيادي نهر قصر‘ سومين كنفرانسهيدروليك ايران ‘ شيراز ‘1382.

 12- Mathematical Model of River Bed Variation Prediction at Alluvial Rivers   Under Gradually Varied Flow Condition.                                  
   مجله بين  المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران‘1383.

13-  توسعه مدل شبه دو بعدي SDAR    براي شبيه سازي تغييرات تراز بستر رودخانه هاي آبرفتي. مجله استقلال دانشگاه صنعتي اصفهان ‘ 1383.

14 – Prediction of River Bed Variation Using SDAR Model, 2006, IAHR   International JOURNAL.

15- بررسي اثرات موج سيل درتغيير تراز بستر رودخانه ها با استفاده از مدلهاي رايانه اي.    دومين كنفرانس هيدروليك ايران  تهران 1378.


16-  Prediction of Longitudinal Profile Evolution of   Rivers   Using Semi-Two Dimensional (S-2D) Mathematical Model. 3rd Int. Sym. of Environmental Hydraulics, Dec., 2001. AZ., USA.


17- ‎  ‎Bed Variation Forecasting  Induced by Flood Waves in  Alluvial River Domain, 29th IAHR Congress, Sept. 2000, Beijing- China.

 

سوابق دوره هاي تخصصي:
عنوان دوره برگزار كننده محل برگزاري طول مدت دوره سال برگزاري
مهندسي رودخانه دانشگاه بلگراد يوگسلاوي سه ماه 1364
مهندسي رسوب جا يكا ژاپن سه ماه 1368

 

سوابق كاري:

محل انجام خدمت مدت خدمت  سمت
زاهدان(طرح توسعه استان) 1352-1354 مدير پروژه
موئسسه آبشناسي ايران 1358-1360 مدير آموزش
دانشگاه خواجه نصير 1367-1372 مديرگروه آب
مهندسين مشاورسازه پردازي ايران
 1374-1385 كارشناس، مشاور عالي ومديرمطالعات
مهندسين مشاور قدس نيرو 1374-1376  كارشناس،   مشاور عالي
مهندسين مشاور ره شهر 1375-1378 كارشناس،   مشاور عالي    
طرح استاندارد آب كشور 1372- تا حالا كارشناس محقق
مهندسان مشاور آب آرا سازه 1386 مشاور عالي
مهندسان مشاور آب و عمران فرازانديش  1386- تاکنون عضو هيات مديره و مدير عامل